Sunday, September 13, 2009

Sri Raga Varna - Sami Nine

ರಾಗ | ಶ್ರೀ | ಆಧಿ ತಾಳ
ಆರೊಹನಾ: ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ಸ'
ಅವರೊಹನಾ: ಸ' ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗಾ ರಿ ಸ

|| ಪಾ, ಪಮ ರಿಗರಿಸ ನೀ. ಪ.ನಿ.ಸ.ರಿನಿ.|
ಸಾ, ಮಿ- ನಿ--- ನ್ನೆ ಕೊ------ರಿ
ಸಾ,,, ನಿ.ಸ ರಿಗರಿಸ ರಿಮಪನಿ ||
ರಿ--- ಯ----- ನ್ನಾ-ನು

|| ಪಮಾ ನಿಪನಿ ಮಪ ರಿಗಾರಿ ನಿ.ಸರಿಗ |
ಚ-- ಲಾ-- ಮ- ಸೇ-- ಯ---
ರಿಸಾನಿ. ಪ.ನಿ.ಸರಿ ಗರೀಸ ರಿಮಪನಿ ||
ಮೇ-- ಗಾ---- ದೊ-- ರಾ---

|| ನೀ,,,, ಸ'ನಿಪಮಾ ರಿಗರಿ ಸರಿ |
ಭೂ--- ಮಿ- ನೀ ವೇ- ಲ-
ಸಾ,,,, ಮರಿಪಮ ನಿಪ ನಿನಿಮಪ ||
ಯು--- ಶ್ರೀ-ಗ- ರ್ಭ್ -ಪು-ರಿ-

|| ನಿಸ'ರಿ' ಗ'ಗ'ರಿ' ಸ'ರಿ' ನಿಸಾ'ನಿ ಪನಿಸ'ರಿ' |
ನೀ--- ವಾ---- ಸ-- ----- ಪ----
ಸ'ನೀ ಪದನಿ ಪಮ ರಿಗಾರಿ ನಿ.ಸರಿಮ ||
--ಶ್ರ್ ಪ--- -- ತೇ-- ಶ್ವ-ರ--


ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರ

|| ಪಾ ಪ ಮ ರಿ ರಿ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ.ನಿ.ಪ.ನಿ.ನಿ. |
ಸಾ ಸ ನಿ.ನಿ.ಪ ನಿ.ಸ | ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
|| ಪ ಮ ನಿ ಪ ಸ'ನಿ ರಿ'ಸ'ಗ'ರಿ'ಸ'ನಿ ಪ ನಿ ಸ'ರಿ |
ಗ'ರೀ'ಸ'ನಿ ಪಾ ಮ | ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

ಚರಣ

|| ಸಾ',,,, ಸ'ನಿಪಪಮ ರಿಗರಿಸರಿ |
ಕಾ---- ಮಾ-ಕೋ- ಟ----
ಸಾ,,,, ನಿ.ಸರಿಗರಿಸ ರಿಮಪನಿ ||
ಸು್ಂ-- ದಾ-ರ--- ನ್ನೇ-ನ್ನೇಲು

|| ಸಾ' , , , , ರೀ' ನೀ ಪಾ ಮಾ |
ರೀ ಗಾ ರೀ ಸಾ ಸಾ ರೀ ಮಾ, ಪಾ ನಿ ||

|| ನೀ , , , , ಸ'ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನೀ. |
ನೀ. ಸ.ನಿ.ಪ.ಮ. ಪ.ನಿ.ಸ.ರಿ. ನಿ. ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

|| ಮಾ , , , , ಪ ನಿ ಮ ಪ ರಿ ಗ ರಿ ರಿ ಗ ರಿ |
ಸಾ , , , , ನಿ ಸ | ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
|| ಪ ನಿ ಸ' ರಿ' ಗ' ರಿ' ರಿ' ಗ' ರಿ' ರಿ' ಸ' ನಿ ಪ ನಿ ಸಾ' |
ರೀ' ನೀ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

|| ನೀ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನೀ. ಪ. ಮ. ಪ. ನಿ. ಸ ರಿ |
ನೀ. ಸ ರಿ ಗ ರಿ ರಿ ಸ | ನೀ. ಸ ರಿ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ||
|| ನೀ. ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನೀ. ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ಪ ||
ನಿ ಸ' ರಿ' ನಿ ಸ' ನಿ ಪ | ನೀ ಪ ಮ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

|| ಸಾ' , , , , ಸ' ರಿ' ನಿ ಸ' ಪ ನಿ ಮ ಪ ರಿ ಗ |
ರಿ ರಿ ಗ ರಿ ಸಾ ನಿ. ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
ಸ ನೀ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗಾ ರಿ ಸ ರಿ ಸಾ |
ಸ ನೀ. ಪ. ನಿ. ನಿ. ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ರಿ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
ಸ' ರಿ' ಗ' ನಿ ಸ' ರಿ' ಪ ನಿ ಸ' ಮ ಪ ನಿ ರಿ ಮ ಪ ಸ |
ರಿ ಮ ನಿ. ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ಸ' ರಿ' ಗ' ರಿ' ರಿ' ಸ' ಸ' ನಿ |
ರಿ' ನೀ ಸ' ಪ ನಿ ಮ ಪ ನಿ ಮಾ ಪ ರಿ ಗ ರಿ ಸ |
ರಿ ನೀ. ಸ ಪ. ನಿ ಸ ರಿ ನಿ. ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

Friday, September 04, 2009

Predictions for Monzo

Now that the dust has settled over Fisi's move, here are some outrageous predictions about the race weekend at Monza.

  1. Fisi will be out qualified by both Force Indias.
  2. A Toyota will qualify on Pole. The same Toyota will finish outside the points.
  3. Kimi will be seen eating gelato during Qualifying. 
  4. During the some tv conference, Alonso will be seen trying to make Fisi look like he has rabbit ears by doing a 'V' with his hand.
  5. Barrichello will win the race.

Any takers?