Sunday, September 13, 2009

Sri Raga Varna - Sami Nine

ರಾಗ | ಶ್ರೀ | ಆಧಿ ತಾಳ
ಆರೊಹನಾ: ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ಸ'
ಅವರೊಹನಾ: ಸ' ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗಾ ರಿ ಸ

|| ಪಾ, ಪಮ ರಿಗರಿಸ ನೀ. ಪ.ನಿ.ಸ.ರಿನಿ.|
ಸಾ, ಮಿ- ನಿ--- ನ್ನೆ ಕೊ------ರಿ
ಸಾ,,, ನಿ.ಸ ರಿಗರಿಸ ರಿಮಪನಿ ||
ರಿ--- ಯ----- ನ್ನಾ-ನು

|| ಪಮಾ ನಿಪನಿ ಮಪ ರಿಗಾರಿ ನಿ.ಸರಿಗ |
ಚ-- ಲಾ-- ಮ- ಸೇ-- ಯ---
ರಿಸಾನಿ. ಪ.ನಿ.ಸರಿ ಗರೀಸ ರಿಮಪನಿ ||
ಮೇ-- ಗಾ---- ದೊ-- ರಾ---

|| ನೀ,,,, ಸ'ನಿಪಮಾ ರಿಗರಿ ಸರಿ |
ಭೂ--- ಮಿ- ನೀ ವೇ- ಲ-
ಸಾ,,,, ಮರಿಪಮ ನಿಪ ನಿನಿಮಪ ||
ಯು--- ಶ್ರೀ-ಗ- ರ್ಭ್ -ಪು-ರಿ-

|| ನಿಸ'ರಿ' ಗ'ಗ'ರಿ' ಸ'ರಿ' ನಿಸಾ'ನಿ ಪನಿಸ'ರಿ' |
ನೀ--- ವಾ---- ಸ-- ----- ಪ----
ಸ'ನೀ ಪದನಿ ಪಮ ರಿಗಾರಿ ನಿ.ಸರಿಮ ||
--ಶ್ರ್ ಪ--- -- ತೇ-- ಶ್ವ-ರ--


ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರ

|| ಪಾ ಪ ಮ ರಿ ರಿ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ನಿ.ನಿ.ಪ.ನಿ.ನಿ. |
ಸಾ ಸ ನಿ.ನಿ.ಪ ನಿ.ಸ | ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
|| ಪ ಮ ನಿ ಪ ಸ'ನಿ ರಿ'ಸ'ಗ'ರಿ'ಸ'ನಿ ಪ ನಿ ಸ'ರಿ |
ಗ'ರೀ'ಸ'ನಿ ಪಾ ಮ | ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

ಚರಣ

|| ಸಾ',,,, ಸ'ನಿಪಪಮ ರಿಗರಿಸರಿ |
ಕಾ---- ಮಾ-ಕೋ- ಟ----
ಸಾ,,,, ನಿ.ಸರಿಗರಿಸ ರಿಮಪನಿ ||
ಸು್ಂ-- ದಾ-ರ--- ನ್ನೇ-ನ್ನೇಲು

|| ಸಾ' , , , , ರೀ' ನೀ ಪಾ ಮಾ |
ರೀ ಗಾ ರೀ ಸಾ ಸಾ ರೀ ಮಾ, ಪಾ ನಿ ||

|| ನೀ , , , , ಸ'ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನೀ. |
ನೀ. ಸ.ನಿ.ಪ.ಮ. ಪ.ನಿ.ಸ.ರಿ. ನಿ. ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

|| ಮಾ , , , , ಪ ನಿ ಮ ಪ ರಿ ಗ ರಿ ರಿ ಗ ರಿ |
ಸಾ , , , , ನಿ ಸ | ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
|| ಪ ನಿ ಸ' ರಿ' ಗ' ರಿ' ರಿ' ಗ' ರಿ' ರಿ' ಸ' ನಿ ಪ ನಿ ಸಾ' |
ರೀ' ನೀ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

|| ನೀ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನೀ. ಪ. ಮ. ಪ. ನಿ. ಸ ರಿ |
ನೀ. ಸ ರಿ ಗ ರಿ ರಿ ಸ | ನೀ. ಸ ರಿ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ||
|| ನೀ. ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನೀ. ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ಪ ||
ನಿ ಸ' ರಿ' ನಿ ಸ' ನಿ ಪ | ನೀ ಪ ಮ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

|| ಸಾ' , , , , ಸ' ರಿ' ನಿ ಸ' ಪ ನಿ ಮ ಪ ರಿ ಗ |
ರಿ ರಿ ಗ ರಿ ಸಾ ನಿ. ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
ಸ ನೀ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗಾ ರಿ ಸ ರಿ ಸಾ |
ಸ ನೀ. ಪ. ನಿ. ನಿ. ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ರಿ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||
ಸ' ರಿ' ಗ' ನಿ ಸ' ರಿ' ಪ ನಿ ಸ' ಮ ಪ ನಿ ರಿ ಮ ಪ ಸ |
ರಿ ಮ ನಿ. ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ಸ' ರಿ' ಗ' ರಿ' ರಿ' ಸ' ಸ' ನಿ |
ರಿ' ನೀ ಸ' ಪ ನಿ ಮ ಪ ನಿ ಮಾ ಪ ರಿ ಗ ರಿ ಸ |
ರಿ ನೀ. ಸ ಪ. ನಿ ಸ ರಿ ನಿ. ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ನಿ ||

Post a Comment